Dữ liệu biên mục

Media and global climate knowledge : journalism and the IPCC
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85943
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kunelius, Risto ; Eide, Elisabeth ; Tegelberg, Matthew ; Yagodin, Dmitry
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 323 p.
Từ khóa: Political science; Global warming; Press coverage; Climatic changes; Mass media and the environment
Danh mục: Báo chí và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. The problem: Climate change, politics and the mediaRisto Kunelius and Elisabeth Eide2. Science, communication and the space of global media attention: Journalism and the IPCC AR5Elisabeth Eide3. Attention, access and the global space of interpretation: Media dynamics of the IPCC AR5 launch yearRisto Kunelius and Dmitry Yagodin4. Mediated civic epistemologies? Journalism, domestication and the IPCC AR5Risto Kunelius and Dmitry Yagodin5. Disaster, risk or opportunity? A ten-country comparison of themes in coverage of the IPCC AR5James Painter6. Journalism, climate change, justice and solidarity: Editorializing the IPCC AR5 in 'developed countries'Anna Roosvall<7. Emerging economies and BRICS climate policy: The justifying role of media
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)