Dữ liệu biên mục

Political economy of Macao since 1999 : the dilemma of success
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85892
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hao, Yufan
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 282 p.
Từ khóa: Economic history; Politics and government; 1.1\x Volkswirtschaft; 1.2\x Politische Reform; 1.3\x Gesellschaft; 1.4\x Politisches System; 1.5\x Macau; Wirtschaftspolitik; Macau (China : Special Administrative Region) -- Economic conditions -- 21st century; Macau (China : Special Administrative Region) -- Politics and government; Asia -- Economic conditions -- 21st century; Asia; China -- Macau (Special Administrative Region); Macau; Electronic books;
Danh mục: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Chapter 1 'The 'Leap Forward' and the Multiple Roles of the MSAR Government'Chapter 2 'Theorizing Macao's Political Economy'Chapter 3 'Public Services: Redefining the Government-society Boundary'Chapter 4 'Refining the Political Machinery and the Absence of Political Reforms'Chapter 5 'Political Culture, Participation and Communication: The Collapse of Consensus Politics and the Local Social Group System'Chapter 6 'On the Future of Macao: Success without Dilemmas'.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)