Dữ liệu biên mục

Disarmament, demobilization and reintegration in southern Africa : swords into ploughshares?
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85776
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Dzinesa, Gwinyayi Albert
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 226 p.
Từ khóa: Peace-building -- Africa, Southern; Disarmament -- Africa, Southern; Postcolonialism -- Africa, Southern; Disarmament; Peace-building; Politics and government; Postcolonialism; Africa, Southern -- Politics and government -- 20th century; Africa, Southern; Electronic books;
Danh mục: Quan hệ quốc tế
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Chapter 1: Introduction.- Chapter 2: Conceptualizing Disarmament, Demobilization and Reintegration Processes.- Chapter 3: Zimbabwe: DDR by Trial and Error.- Chapter 4: Namibia: Creating a time bomb.- Chapter 5: South Africa: Demobilization into the cold.-Chapter 6: Conclusion.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)