Dữ liệu biên mục

Global insecurity : futures of global chaos and governance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85774
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 376 p.
Từ khóa: Security, International;
Danh mục: Quan hệ quốc tế
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book began its life in a two-day international workshop held in Canberra in mid-2013 on the theme of the ‘Globalisation of Insecurity: Challenges for Global Governance’. It gathered many of the contributors in this book, Canberra-based diplomats, and
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)