Dữ liệu biên mục

The new Roberts court, Donald Trump, and our failing constitution
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85760
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Feldman, Stephen M.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 277 p.
Từ khóa: Roberts, John G., Jr., 1955-; Trump, Donald, 1946-; Gorsuch, Neil M. (Neil McGill), 1967-; Trump, Donald, 1946-; United States. Supreme Court; United States. Supreme Court -- United States. -- Supreme Court; Popular works; Political questions and judicial power -- United States; Constitutional law -- United States; Political rights, Loss of; Political science; Democracy; Political leadership; Constitutional law; POLITICAL SCIENCE -- Essays; POLITICAL SCIENCE -- Government -- General; POLITICAL SCIENCE -- Government -- National; POLITICAL SCIENCE -- Reference; Constitutional law; Political questions and judicial power; Political rights, Loss of; Politics and government; Political Science -- Political Ideologies -- Democracy; Political Science -- Public Policy -- General; Political Science -- Political Process -- Leadership; Law -- Constitutional; Politics & government; Political structures: democracy; Political structure & processes; Political leaders & leadership; Constitutional & administrative law; Political Science -- General; United States -- Politics and government -- 21st century; United States; Electronic books;
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Introduction : Democracy, Inc., and the betrayal of the Constitution -- Part I. The Foundation for a Balanced Structure -- The constitutional framing : republican democracy, private property, and free expression -- Part II. The Transformation of the Constitutional System -- Republican democracy evolves : corporations and laissez faire -- Pluralist democracy saves the United States and invigorates free expression -- Pluralist democracy evolves : free expression, judicial conservatism, and the Cold War -- Democracy, Inc., and the end of the Cold War -- Part III. The Early and New Roberts Courts -- Constitution betrayed : the endangerment of the American democratic-capitalist system -- Will we save the American constitutional system?
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)