Dữ liệu biên mục

Pesticide Residue in Foods: Sources, Management, and Control
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85693
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 203 p.
Từ khóa: Biotechnology; Organic Farming; Pesticides; Food Contaminants; Insect Control
Danh mục: Kỹ thuật hóa học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book presents an in depth study of different aspects of pesticide use in food production. The text covers the sources of pesticide residues in foods, relevant health and environmental concerns, degradation of pesticides after their use, and available laws and regulations to regulate pesticide use. In addition, different pesticide management techniques, such as: reduction of pesticide residues in grains and foods, alternatives to conventional pesticides, and prospects of organic farming are also covered.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)