Dữ liệu biên mục

Bioremediation of Selenium Contaminated Wastewater
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85674
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 134 p.
Từ khóa: Selenium waste removal; Wastewater remediation; Selenium Bioremoval; Wastewater Biorecovery; Selenium waste website; Selenium waste disposal; Selenium radioactive waste; Selenium mine waste
Danh mục: Kỹ thuật hóa học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book features the reduction and removal of selenium in wastewater via bioremediation. Arranged over five chapters, this book provides information regarding the interaction between micro-organisms and selenium, and it also explains the biogeochemistry of selenium in engineered ecosystems designed for wastewater treatment. The analytical approaches currently adopted by the scientific community are also described and discussed. Readers will find examples of the biological treatment of selenium contaminated wastewater, and discover a concise overview of selenium removal processes that are currently implemented at lab-scale as well as at industrial scale...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)