Dữ liệu biên mục

XAFS Techniques for Catalysts, Nanomaterials, and Surfaces
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85662
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 545 p.
Từ khóa: Chemistry; X-ray spectroscopy; Analytic; Spectroscopy; Material Science; Heterogenous Catalysis; Novel Catalytic Reactors; Operando Catalysis; X-ray Absorption
Danh mục: Hóa học phân tích
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is a comprehensive, theoretical, practical, and thorough guide to XAFS spectroscopy.  The book addresses XAFS fundamentals such as experiments, theory and data analysis, advanced XAFS methods such as operando XAFS, time-resolved XAFS, spatially resolved XAFS, total-reflection XAFS, high energy resolution XAFS, and practical applications to a variety of catalysts, nanomaterials and surfaces. This book is accessible to a broad audience in academia and industry, and will be a useful guide for researchers entering the subject and graduate students in a wide variety of disciplines...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)