Dữ liệu biên mục

The Consequences of the Crisis on European Integration and on the Member States
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85584
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 225 p.
Từ khóa: Crsis of the European Union; European Governance; Sovereignty of Member States; Fiscal Compact; European Integration
Danh mục: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The book examines the economic crisis in the European Union and its consequences for European integration and the member states. Discussing the provisions introduced by the Treaty of Lisbon, from the effects of macroeconomic monitoring to the restraints produced by the Fiscal Compact, it offers an analysis of the European Union’s current situation and the effects of the measures adopted to manage the crisis, also making reference to how Europe is perceived by its citizens. Moreover, the chapters offer thoughts on the European integration process, in particular the effects that the policies adopted to tackle the crisis have had on the economic and financial sovereignty of the member states...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)