Dữ liệu biên mục

Proceedings of the 4th World Congress on Integrated Computational Materials Engineering (ICME 2017)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85574
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 374 p.
Từ khóa: Multi-scale modeling; Integrated Computational Materials Engineering; Modeling and Simulation; Experimental specialization; Computational Methods
Danh mục: Cơ học và Khoa học vật liệu
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book represents a collection of papers presented at the 4th World Congress on Integrated Computational Materials Engineering (ICME 2017), a specialty conference organized by The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). The contributions offer topics relevant to the global advancement of ICME as an engineering discipline...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)