Dữ liệu biên mục

Trends in Bioelectroanalysis
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85521
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 348 p.
Từ khóa: Bioelectroanalysis; Blood gas determination; DNA damage; Diabetic care; Electrochemical arrays; Electrochemical sensors
Danh mục: Hóa học phân tích
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume offers a careful selection of trend-setting topics in the field. In-depth review articles illustrate current trends in the field. Experienced experts present a comprehensive overview concerning the electrochemical biosensing of glucose for diabetes care from an industrial research and development perspective a survey of bioassay applications for individually addressable electrochemical arrays, focusing on liquid-phase bioanalytical assays a review of recent advances in the development of electronic tongues based on the use of biosensor arrays coupled with advanced chemometric data analysis novel strategies of DNA biosensor development and corresponding applications for studies of DNA damage...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)