Dữ liệu biên mục

Performing Judicial Authority in the Lower Courts
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85500
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Roach Anleu, Sharyn ; Mack, Kathy
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 242 p.
Từ khóa: Sociology; Decision making; Decision-making; Interview; Legitimacy; Performance
Danh mục: Pháp luật
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Judicial authority is constituted by everyday practices of individual judicial officers, balancing the obligations of formal law and procedure with the distinctive interactional demands of lower courts. Performing Judicial Authority in the Lower Courts draws on extensive original, independent empirical data to identify different ways judicial officers approach and experience their work. It theorizes the meanings of these variations for the legitimate performance of judicial authority...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)