Dữ liệu biên mục

Historical Pollution: Comparative Legal Responses to Environmental Crimes
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85448
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 471 p.
Từ khóa: Environmental Justice; Contaminated Sites; Sea Pollution; Environmental Damage; Environmental Crimes; Industrial Emissions Pollution
Danh mục: Pháp luật
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book will be of interest to researchers in criminology and criminal justice and related areas, such as politics, law, economics, and those in the public and private sectors dealing with environmental protection, including international institutions, corporations, specialized national agencies, those involved in the criminal justice system, and policymakers...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)