Dữ liệu biên mục

Modeling and Control in Air-conditioning Systems
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85393
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Yao , Ye . ; Yu , Yuebin .
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 496 p.
Từ khóa: Air Conditioning System ; Building Environment ; Building Ventilation ; Computational Fluid Dynamics ; Contaminant Transport ; Heating, Ventilation, Air Conditioning ; Refrigeration(HVAC & R) ; State-space Model
Danh mục: Xây dựng dân dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book investigates the latest modeling and control technologies in the context of air-conditioning systems. Firstly, it introduces the state-space method for developing dynamic models of all components in a central air-conditioning system. The models are primarily nonlinear and based on the fundamental principle of energy and mass conservation, and are transformed into state-space form through linearization. The book goes on to describe and discuss the state-space models with the help of graph theory and the structure-matrix theory.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)