Dữ liệu biên mục

The energy transition : An overview of the true challenge of the 21st century
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85334
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Petit, Vincent
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 172 p.
Từ khóa: Energy development; Energy industries; Energy; Energy Policy; Alternative & renewable energy sources & technology; Industries; Natural resources
Danh mục:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Introduction -- 2. Historical Determinismus Shaping Tomorrow's World -- 3. The Energy Industry: Running at Full Speed -- 4. Coal: The Energy of New Economies -- 5. Natural Gas: Star Product of the 21st Century -- 6. The Spectaculare Growth of Electricity Production -- 7. Massive Needs for Investments in New Capacities -- 8. The New Energy Paradigm and Balance of Power -- 9. The Path Towards a Sustainable Tomorrow -- 10. Towards 2100.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)