Dữ liệu biên mục

Solar assisted ground source heat pump solution : effective energy flows climate management
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85328
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Reda, Francesco
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 73 p.
Từ khóa: Energy; Ground source heat pump systems; TECHNOLOGY & ENGINEERING -- Construction -- Heating, Ventilation & Air Conditioning; Ground source heat pump systems; Energy; Renewable and Green Energy; Energy Technology; Building Physics, HVAC; Technology & Engineering -- Power Resources -- General; Technology & Engineering -- Civil -- General; Energy technology & engineering; Civil engineering, surveying & building; Renewable energy sources; Science -- Energy; Alternative & renewable energy sources & technology; Electronic books; Electronic book
Danh mục: Xây dựng dân dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book analyses solar-assisted ground-source heat pump systems, a technology meant for producing heating and cooling energy for buildings. It focuses on ground source heat pump, reversible central heating and cooling system that transfer heat from or to the ground, applications which use solar thermal collectors. Providing deep insights into energy-saving, solar thermal system operating strategies, it illustrates examples of useful configurations and controlling approach for different climates for different vertical ground heat exchanger depths. Offering an overview of solar assisted ground source heat pump systems, including design principles and energy-performance data for different climates, it is a valuable resource for designers and scientists who focus on building heating and cooling technologies.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)