Dữ liệu biên mục

Polypropylene Nanofibers: Melt Electrospinning Versus Meltblowing
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85252
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Nayak, Rajkishore
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 196 p.
Từ khóa: Hydrophobic properties; Shear viscosity; Intrinsic viscosity
Danh mục: Công nghệ Nano
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book provides a comparison between melt electrospinning and meltblowing as techniques for the production of polypropylene nanofibers. The author compares the morphological, structural, chemical and mechanical characteristics of the different produced fibers. Moreover, the degree of thermal degradation of the different fibers is also analyzed. The book is useful to chemists and material scientists working on the synthesis of nanofibers by melt processes, showing the limitations of each technique for nanofiber fabrication
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)