Dữ liệu biên mục

Graphene Oxide in Environmental Remediation Process
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85225
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Pendolino, Flavio; Armata, Nerina
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 56 p.
Từ khóa: Removal agent; Environmental issues; Industrial wastewater
Danh mục: Hóa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book discusses the remediation process using graphene oxide as removal agent from a chemical point of view. State of the art, properties of graphene oxide and its preparation methods are reported in the introduction. Environmental issues and regulations are presented in view of applying graphene oxide dispersion to the purification of aqueous medium, especially for industrial wastewater. The remediation process, for removal organic molecules, inorganic/metallic ions, covers the last part of the book. Future prospective for graphene oxide in the environmental remediation approach is commented
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)