Dữ liệu biên mục

Graphene-Carbon Nanotube Hybrids for Energy and Environmental Applications
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85224
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 111 p.
Từ khóa: Graphene nanosheets; Carbon nanotubes; Energy storage; Environmental remediation
Danh mục: Cơ học và Khoa học vật liệu
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book describes various carbon nanomaterials and their unique properties, and offers a detailed introduction to graphene-carbon nanotube (CNT) hybrids. It demonstrates strategies for the hybridization of CNTs with graphene, which fully utilize the synergistic effect between graphene and CNTs. It also presents a wide range of applications of graphene-CNT hybrids as novel materials for energy storage and environmental remediation. Further, it discusses the preparation, structures and properties of graphene-CNT hybrids, providing interesting examples of three types of graphene-CNT hybrids with different nanostructures. This book is of interest to a wide readership in various fields of materials science and engineering.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)