Dữ liệu biên mục

Springer Handbook of Odor
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85164
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 1155 p.
Từ khóa: Fragrant Materials; Intranasal Trigeminal System; Multisensory Integration
Danh mục: Sinh lý học người
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The Springer Handbook of Odor is the definitive guide to all aspects related to the study of smell and their impact on human life. For the first time, this handbook aligns the senso-chemo-analytical characterization of everyday smells encountered by mankind, with the elucidation of perceptual, hedonic, behavioral and physiological responses of humans to such odors. From birth onwards we learn to interact with our environment using our sense of smell. Moreover, evolutionary processes have engendered a multi-faceted communication that is supported – even dominated – by olfaction...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)