Dữ liệu biên mục

Genomics : applications in human biology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 84202
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Primrose, S. B. ; Twyman, Richard M.
Thông tin xuất bản: Blackwell Pub.
Tình trạng vật lý: 229 p.
Từ khóa: Medical genetics ; Genomics ; Pharmaceutical biotechnology ; Molecular biology ; Di truyền học ; Bộ gen; Công nghệ sinh học dược phẩm; Sinh học phân tử
Danh mục: Sách, Y học, Bệnh
Môn học: (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO2509) Sinh học người
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Discusses the applications of biotechnology in genomics. Provides an overview of genomics and discusses such topics as analyzing and treating genetic diseases, the large scale production of biopharmaceuticals, gene and cell therapies, and more. Text is the third text in a trilogy
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)