Dữ liệu biên mục

Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83618
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 91 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ ; Ngữ nghĩa ; Tiếng Việt
Danh mục: Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER2054) Từ vựng học tiếng Đức, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phần thứ nhất và phần thứ hai nghiên cứu các đơn vị (từ vựng như những chỉnh thể hình thức (phần I) và nội dung (phẩn II). Đó cũng là sự nghiên cứu các dơn vị tách biệt của từ vựng. Phần thứ ba và thứ tư nghiên cứu toàn bộ từ vựng như Hệ thống của những đơn vị tách biệt trên. Phẩn thứ năm có tính chất là phẩn ứng dụng và thử nghiệm. Chúng tôi chỉ chọn có hai công việc mà người giáo viên thường gặp nhất trong khi giảng dạy tiếng Việt và dạy Văn học để thử xử lí chúng theo những lí luận và kết quả nghiên cứu trình bày trong giáo trình. Nếu như cách xử lí đó là có thể chấp nhận được thì nó sẽ là những gợi ý tốt về nghiệp vụ cho người đọc. Như thế cũng có nghĩa là tính đúng đắn của giáo trình đã được thực tiễn nghiệp vụ chứng mỉnh.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)