Dữ liệu biên mục

Primate hearing and communication
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83347
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 240 p.
Từ khóa: Hearing ; Animal communication ; Primates ; Linh trưởng ; Động vật ; Tai
Danh mục: Giải phẫu & Sinh lý học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Primate Hearing and Communication provides unique insights into the evolution of hearing and communication in primates, including humans. · Introduction to Primate Hearing and Communication Marissa A. Ramsier and Rolf M. Quam · The Primate Peripheral Auditory System and the Evolution of Primate Hearing SirpaNummela · Primate Audition: Reception, Perception, and Ecology Marissa A. Ramsier and Josef P. Rauschecker · Primate Habitat Acoustics Charles H. Brown and Peter M. Waser · Evolutionary Origins of Primate Vocal Communication: Diversity, Flexibility, and Complexity of Vocalizations in Basal Primates Elke Zimmermann · Vocal Communication in Family-Living and Pair-Bonded Primates Charles T. Snowdon · The Primate Roots of Human Language Klaus Zuberbühler · Evolution of Hearing and Language in Fossil Hominins Rolf M. Quam, Ignacio Martínez, Manuel Rosa, and Juan Luis Arsuaga Rolf M. Quam is Associate Professor in the Department of Anthropology, Binghamton University (SUNY), Binghamton, NY Marissa A. Ramsier is Assistant Professor in the Department of Anthropology, Humboldt State University, Arcata, CA Richard R. Fay is Distinguished Research Professor of Psychology at Loyola University of Chicago Arthur N. Popper is Professor Emeritus and Research Professor in the Department of Biology at the University of Maryland, College Park.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)