Dữ liệu biên mục

Neurobiological and psychological aspects of brain recovery
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83305
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 318 p.
Từ khóa: Brain -- Wounds and injuries -- Patients -- Rehabilitation ; Brain damage -- Psychological aspects ; Não - Vết thương và chấn thương - Bệnh nhân - Phục hồi chức năng; Tổn thương não - khía cạnh tâm lý
Danh mục: Phẫu thuật & Chuyên khoa Phẫu thuật
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The novelty of this book's approach lies in addressing the impact of neurobiological factors as well as psychological influences on brain recovery. There is growing evidence that emotional, motivational, and cognitive factors along with personality traits play a crucial role in brain plasticity, resilience, and recovery. Topics include synaptic and neuronal plasticity, development of brain reserves, biological markers, environmental factors, psychological profile, emotional resilience, and personality traits. By combining the latest research on neural mechanisms and on psychological resilience the authors hope that this book can lead to the development of better treatment strategies for functional recovery from brain damage.
Tóm tắt theo mục lục: Preface; Contents; Contributors; 1 Structural Plasticity in Dendrites: Developmental Neurogenetics, Morphological Reconstructions, and Computational Modeling; Abstract; 1.1 Introduction; 1.2 Biomedical Relevance; 1.3 Developmental Neurogenetics; 1.3.1 Transcriptional Control of Dendritic Development and Cytoskeletal Modulation; 1.4 Neurogenetic and Neurogenomic Techniques; 1.5 Dendritic Reconstructions: Data Acquisition, File Formats, and Morphological Databases; 1.5.1 History and Progress in Tissue Labeling; 1.5.2 Advancements in Microscopy; 1.5.3 Advancements in Reconstruction Systems.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)