Dữ liệu biên mục

Mycoremediation and Environmental Sustainability
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83296
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 243 p.
Từ khóa: Fungal remediation ; Environmental ; General ; Xử lý nấm; Thuộc về môi trường ; Chung
Danh mục: Hóa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1: Fungal Bioremediation as a Tool for Polluted Agricultural Soils. 2: Marine-Derived Fungi: Prospective Candidates. 3: Biofilm: A Next-Generation Biofertilizer. 4: Fungi: A Remedy to Eliminate Environmental Pollutants. 5: Mycoremediation: Decolourization Potential of Fungal…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)