Dữ liệu biên mục

Biological timekeeping : clocks, rhythms and behaviour
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83109
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 663 p.
Từ khóa: Anatomy & Physiology ; Biological rhythms ; Giải phẫu & Sinh lý học ; Nhịp sinh học ; Khoa học sự sống
Danh mục: Giải phẫu & Sinh lý học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Section I: History, Concepts, Evolution and Basic Features of Biological Clock -- Chapter 1: Biological Timekeeping: Complexity and Diversity in the Natural World -- Chapter 2: What is a Measured Rhythm -- Chapter 3: Basic Principles Underlying Biological Oscillations and their Entrainment -- Chapter 4: Significance of Waveform in Biological Oscillations -- Chapter 5: Evolution and Adaptive Significance of Biological Clocks -- Section II: Animal Clocks: Complexity and Diversity
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)