Dữ liệu biên mục

Nguyễn Ái Quốc tại Pari : 1917-1923
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82976
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Thu Trang (Công Thị Nghĩa)
Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Tình trạng vật lý: 454 p.
Từ khóa: Hồ Chí Minh ; Nhà cách mạng ; Tiểu sử
Danh mục: Hồ Chí Minh học
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3127) Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Xã hội Việt Nam cuối thê kỷ XIX đầu thế kỷ XX và việc ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành -- Mùa hè năm 1911, Nguyễn Tất Thành đến Pháp -- Những năm tháng tại Luân Đôn (1914-1917) -- Nguyễn Tất Thành trở lại Paris từ năm nào? -- Quần chúng Việt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)