Dữ liệu biên mục

Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924-1927)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82975
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Tình trạng vật lý: 239 p.
Từ khóa: Hồ Chí Minh ; Nhà cách mạng ; Tiểu sử
Danh mục: Hồ Chí Minh học
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3127) Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Ảnh hưởng của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng phương Đông -- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu -- Thành lập Hội Việt Nam cách mạng -- Ra báo Thanh Niên -- Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Trung Quốc thời kỳ ở Q
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)