Dữ liệu biên mục

Lasers physics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82970
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Milonni, Peter W. ; Eberly, J. H.
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons, Inc
Tình trạng vật lý: 833 p.
Từ khóa: Lasers ; Nonlinear optics ; Physical optics ; Laze ; Kỹ thuật quang học ; Quang học phi tuyến ; Quang học
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3329) Vật lí laser và ứng dụng, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)