Dữ liệu biên mục

Giáo trình kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82967
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phạm, Văn Ất ; Đỗ, Văn Tuấn
Thông tin xuất bản: Thông tin và truyền thông
Tình trạng vật lý: 429 p.
Từ khóa: Lập trình C ; Kỹ thuật lập trình ; Công nghệ thông tin
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3313) Lập trình nâng cao, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)