Dữ liệu biên mục

Knowledge and systems engineering : proceedings of the sixth International Conference KSE 2014. (Volume 326)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82909
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 674 p.
Từ khóa: Hệ chuyên gia (Tin học) ; Công nghệ thông tin ; Quản lý tri thức ; Xử lý ảnh ; Expert systems (Computer science) -- Congresses. ; Information technology -- Congresses. ; Knowledge management ; Knowledge representation (Information theory) -- Congresses. ;
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (INT2209) Mạng máy tính
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)