Dữ liệu biên mục

Proceedings of The 2014 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification : ICDV 2014 , November 14-15, 2014 Hanoi, Vietnam
Loại tài liệu: Conference
Mã tài liệu: 82908
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: The IEICE Electronics Society Technical Committee on Integrated Circuits and Devices
Tình trạng vật lý: 196 p.
Từ khóa: Mạch tích hợp ; Kỹ thuật điện tử ; Mạch điện tử ; Cồng nghệ hệ thống nhúng
Danh mục: Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (EMA2005) Kỹ thuật điện và điện tử, Electrical and Electronics Engineering
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Table of Contents -- Preface -- Conference Committee -- Technical Program Committee -- Keynotes: Pow er M anagem ent in UTBB FD-SOI Circuits -- Technical Sessions -- Perpetuum -Mobile Sensor Netw ork System susing a CPU on 65nm SOTB CMOS Technology -- Opt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)