Dữ liệu biên mục

Proceedings of The 2013 IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification : 15-16 November, 2013 Ho Chi Minh city, VietNam : ICDV 2014, November 14-15, 2014 Hanoi, Vietnam
Loại tài liệu: Conference
Mã tài liệu: 82907
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: The IEICE Electronics Society Technical Committee on Integrated Circuits and Devices
Tình trạng vật lý: 285 p.
Từ khóa: Mạch tích hợp ; Kỹ thuật điện tử ; Mạch điện tử ; Cồng nghệ hệ thống nhúng
Danh mục: Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (EMA2005) Kỹ thuật điện và điện tử, Electrical and Electronics Engineering
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Two Topics from Embedded System Technology: System Verification for Micro-controller Design, and IT Robo-con: Embedded Software Design Contest -- Dark Silicon Problem and Solution by Supply Voltage Control -- The RF Bridge Rectifier with an Impedance Tran
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)