Dữ liệu biên mục

Proceedings of the 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam : August 13-15, 2012 Danang, Vietnam
Loại tài liệu: Conference
Mã tài liệu: 82906
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: The IEICE Electronics Society Technical Committee on Integrated Circuits and Devices
Tình trạng vật lý: 200 p.
Từ khóa: Mạch tích hợp ; Kỹ thuật điện tử ; Mạch điện tử
Danh mục: Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (EMA2005) Kỹ thuật điện và điện tử, Electrical and Electronics Engineering
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Table of Contents -- Conference Committee -- Technical Program Committee -- Prefaces -- Opening -- Welcome and Opening Remarks -- Session 1: Challenge for the “ Normally-off Computing'’ -- Session 2: Seven Physical Meanings of the Quality Factor in Resona
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)