Dữ liệu biên mục

Fundamentals of physics : Exended. (8th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82888
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Walker, Jearl ; Halliday, David ; Resnick, Robert
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 1324 p.
Từ khóa: Physics -- Textbooks ; Giáo trình ; Vật lý học
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY2301) Cơ học, (PHY2307) Thực hành Vật líđại cương 1, (PHY2308) Thực hành Vật líđại cương 2, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)