Dữ liệu biên mục

Young people and pornography : negotiating pornification
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82796
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mulholland, Monique
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 208 p.
Từ khóa: Young adults , Pornography , Thanh niên , Hành vi tình dục , Thực hành tình dục , Văn hóa tình dục
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Dedication Acknowledgments List of illustrations and tables Shifting boundaries : panic, porn and young people Fictions of the normal Fictions of the perverse A new normal? pornification, panic, and the public A new normal? : young people, knowledge and power LOL : porn as parody Respectable illicits : maintaining control Agency, institutional blindness and vocabularies of choice Public, private and the new terrain Bibliography.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)