Dữ liệu biên mục

Palestinians in the Israeli labor market : a multi disciplinary approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82699
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 285 p.
Từ khóa: Palestinian Arabs Employment , Labor supply , Discrimination in employment , Labor market , Thị trường lao động , Người Palextin Ixraen , Phân chia lao động , Kinh tế học lao động
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: The persistence of ethnic penalties. On the reserve bench: Palestinian employees in Israel / Nabil Khattab and Sami Miaari #Combating discrimination against Arab Palestinians in the Israeli workplace: the current enforcement failure and the role of the newly established EEOC / Talya Steiner #The persistent wage gaps between Palestinians and Jews in Israel, 1997 2009 / Sami Miaari and Nabil Khattab pt. 2. The changing nature of female employment and its consequences. Ethnicity, gender, and exclusion: which occupations are open to Israeli Palestinian women? / Yuval Yonay and Vered Kraus #Changing earnings composition in Israeli Palestinian households: the emergence of the dual earner family / Haya Stier #Israeli Palestinian women in the retail industry: social boundaries and job search techniques / Erez A. Marantz, Alexandra Kalev, and Noah Lewin Epstein #The welfare state as an employer: an unacknowledged avenue of opportunity for Palestinian women in Israel / Michael Shalev and Amit Lazarus pt. 3. Segregation matters. Barriers to developing employment zones in the Arab Palestinian localities in Israel and their implications / Rassem Khamaisi #Factors and obstacles impeding economic development within Palestinian localities in Israel: the case of the food industry / Khaled Abu Asbah and Muhammed Abu Nasra #Social and spatial examination of Palestinian employment in Israel in single municipalities / Ilan Shdema.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)