Dữ liệu biên mục

Islamic organizations in Europe and the USA : a multidisciplinary perspective
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82630
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 270 p.
Từ khóa: Muslims ; Organizational behavior ; Nhóm tôn giáo ; Hành vi tổ chức ; Xã hội học ; Người hồi giáo
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume explores the variety of forms, strategies and practices of Islamic organizations in Europe and the United States. It focuses on the reactions of organized Muslims at local, national, and transnational levels to the on-going debates on their integration into society and the structures of state-church relations.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)