Dữ liệu biên mục

Women in Lebanon : living with Christianity, Islam, and multiculturalism
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82591
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Thomas, Marie-Claude
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 247 p.
Từ khóa: Women -- Lebanon ; Muslim women -- Lebanon ; Christianity and other religions -- Islam ; Islam -- Relations ; Phụ nữ -- Libăng ; Phụ nữ Hồi giáo -- Libăng ; Kitô giáo và các tôn giáo khác ; Xã hội học
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Saghbine, a Christian village : women, religion, and society -- Geography and religious spaces -- Childhood and adolescence of young girls -- Marriages and the condition of married women -- Adulthood, married life, and women's work outside the house -- Interview : Individual perspectives : Christian discourse -- Muslim Lebanese women and an Islamic modernity -- Islam in Lebanon : an overview -- Struggle in modern Islam -- Veiling and divergent feminist voices -- Personal status laws in Islam : Sheikh Muhammad Hussein Fadlallah's new tafsir (exegesis) -- Interview : Individual and communal perspectives : Muslim discourse -- Transformation within a multicultural Lebanon -- Modernity, multiculturalism, and Lebanese women -- Christian-Muslim relations, women, and religion -- Lebanese women in all their diversity : convergence and divergence -- En route toward a more inclusive civil society.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)