Dữ liệu biên mục

Handbook of family policies across the globe
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82147
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 475 p.
Từ khóa: Family policy , Gia đình , Chính sách gia đình , Văn hóa gia đình , Xã hội học gia đình
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Introduction Family policies in Africa Family policies in Europe Family policies in Asia Family policies in Australia Family policies in North America Family policies in South America.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)