Dữ liệu biên mục

Microelectronic circuit design
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82100
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jaeger, Richard C. ; Blalock, Travis N.
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 1355 p.
Từ khóa: Integrated circuits ; Semiconductors ; Mạch tích hợp ; Chất bán dẫn
Danh mục: Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (02MC) Môn chung, (ELT2040) Điện tử tương tự
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Solid-state electronics and devices.|tIntroduction to electronics ;|tSolid-state electronics ;|tSolid-state diodes and diode circuits ;|tField-effect transistors ;|tBipolar junction transistors --|tDigital electronics.|tIntroduction to digital electronics
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)