Dữ liệu biên mục

Mastering software project management : best practices, tools and techniques
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82098
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Chemuturi, Murali ; Cagley, Thomas M.
Thông tin xuất bản: J. Ross Pub.
Tình trạng vật lý: 409 p.
Từ khóa: Computer software ; Project management ; Phần mềm máy tính ; Quản lý dự án
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (INT3139) Thực hành phát triển phần mềm
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Software project basics -- Approaches to software project management -- Software project acquisition -- Software project initiation -- Software project planning -- Software project execution -- Software project execution control -- Change management in so
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)