Dữ liệu biên mục

Supply chain management : a global perspective
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82069
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sanders, Nada R.
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons, Inc.
Tình trạng vật lý: 450 p.
Từ khóa: Business logistics ; Hậu cần kinh doanh
Danh mục: Quản lý kinh doanh
Môn học: (7340120) Ngành Kinh doanh quốc tế, (INS3007) Tài chính doanh nghiệp, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)