Dữ liệu biên mục

Beginning Android 4 application development
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82058
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Lee, Wei-Meng.
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons
Tình trạng vật lý: 564 p.
Từ khóa: Phần mềm ứng dụng -- Phát triển ; Điện thoại di động ; Điện thoại thông minh ; Application software -- Development -- Handbooks, manuals, etc. ; Mobile computing. ; Smartphones.
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02MC) Môn chung, (INT3120) Phát triển ứng dụng di động, (INT3221) Thực hành phát triển ứng dụng di động (*)
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Getting started with Android programming -- Activities, fragments, and intents -- Getting to know the Android user interface -- Designing your user interface with views -- Displaying pictures and menus with views -- Data persistence -- Content providers -
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)