Dữ liệu biên mục

Heat transfer. (10th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82054
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Holman, J. P.
Thông tin xuất bản: McGraw Hill Higher Education
Tình trạng vật lý: 758 p.
Từ khóa: Nhiệt -- Truyền tải ; Heat -- Transmission.
Danh mục: Kỹ thuật công nghiệp
Môn học: (02TDKTN) Ngành Kỹ thuật năng lượng, (EET2006) Truyền nhiệt và truyền khối
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Introduction -- Steady-state conduction - one dimension -- Steady-state conduction - multiple dimensions -- Unsteady-state conduction -- Principles of convection -- Empirical and practical relations for forced-convection heat transfer -- Natural convectio
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)