Dữ liệu biên mục

Kĩ nghệ phần mềm cách tiếp cận của người thực hành. Tập 2 (Tái bản lần thứ 1)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82035
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Pressman, Roger S.
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 337 tr.
Từ khóa: Phần mềm -- Tin học ; Công nghệ phần mềm
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3543) Công nghệ phần mềm
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 10. Nền tảng thiết kế phần mềm -- Chương 11. Thiết kế hướng luồng dữ liệu -- Chương 12. Thiết kế hướng sự vật -- Chương 13. Phương pháp thiết kế hướng dữ liệu ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)