Dữ liệu biên mục

Hình thái học thực vật (Tái bản lần 2)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82032
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Bá
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: 352 tr.
Từ khóa: Thực vật ; Sinh học
Danh mục: Thực vật
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO3426) Thực vật và con người, (BIO3305) Hệ thống học thực vật học
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)