Dữ liệu biên mục

Interculturalism : the new era of cohesion and diversity
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81847
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Cantle, Ted, 1950
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 257 p.
Từ khóa: Cultural relations , Cultural pluralism , Multiculturalism , Quan hệ văn hóa , Đa nguyên văn hóa , Đa văn hóa , Giao thoa văn hóa , Xã hội học văn hóa
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: "Interculturalism is a new concept for managing community relations in a world defined by globalisation and "super diversity." This book argues that as all countries become more multicultural a new framework of interculturalism is needed to mediate these relationships and that this will require new systems of governance to support it."--Publisher's website.
Tóm tắt theo mục lục: Globalisation and 'Super Diversity' Reforming the Notion of Identity The 'Failure' of Multiculturalism The Contribution of Community Cohesion Segregation and Integration Interculturalism: Conceptualisation Interculturalism: Policy and Practice.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)