Dữ liệu biên mục

Children, morality and society
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81801
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Frankel, Sam, 1976
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 234 p.
Từ khóa: Moral development , Child psychology , Moral education , Phát triển đạo đức , Tâm lý trẻ em , Giáo dục đạo đức , Tâm lý học
Danh mục: Sách, Sách, Tâm lý học
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book explores the extent to which children engage with questions of morality, arguing that they are active members of society who have both the capacity and understanding to engage with discourses of morality."--Publisher's website.
Tóm tắt theo mục lục: PART I: Laying a foundation for moral discourse: agency, identity and belonging. Agency, Identity and Belonging. PART II: Representations of childhood and morality: a social construct of control section. The 'Ominous' Child #Childhood and Morality as Social Constructs The Ambiguous Child #Contemporary Constructions of Children and the Law. PART III: Moral agency in action: the self, others and experiences. Stereotypes #Positioning the Self Negotiating Power Relations #The Self and Others A Learning Experience #Making Sense of Social Experiences.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)