Dữ liệu biên mục

Migrant smuggling : irregular migration from Asia and Africa to Europe
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81782
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Triandafyllidou, Anna
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 250 p.
Từ khóa: Human smuggling , Tội phạm , Tội buôn người
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Tội phạm học
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Migrant smuggling : irregular migration from Asia and Africa to Europe
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)